Gå til sbm.no
Stor glede da sjekken ble overrekt utenfor kreftavdelingen ved Ålesund Sykehus. I midten Trond Lars Nydal, adm. dir i Sparebanken Møre (med sjekk) og adm dir Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal. Foto: Sparebanken Møre

Foreninga Sjukehuset Vårt får

15 million kroner til PET-skanner

Sparebanken Møre bidrar med 15 mill. kroner for å realisere innkjøp av en PET-skanner ved Ålesund Sjukehus.

– Et godt helsetilbud er en forutsetning for både trivsel, livskvalitet og videre samfunnsutvikling. En PET-skanner vil innebære en betydelig styrking av helsetilbudet for innbyggerne i regionen vår – og derfor er dette et viktig prosjekt også for Sparebanken Møre, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

PET-CT er en avansert og kostbar medisinsk skanner som først og fremst brukes til nøyaktig
avbildning av kreftsykdom. Den er også et viktig verktøy innen områder som demens og hjerte.


Bedre og mer tilgjengelig tilbud
Foreninga Sjukehuset Vårt startet i 2019 en innsamlingsaksjon, med mål om å skaffe 25 millioner kroner til innkjøp av en PET-skanner ved Ålesund sjukehus. Initiativet har skapt stort engasjement, og en rekke privatpersoner og bedrifter har bidratt med midler.

–Vi har fulgt med på den fantastiske innsatsen som ansatte i helseforetaket, privatpersoner og bedrifter har lagt i denne saken, og vi er imponert over både engasjementet, viljen og drivkraften som har gjort seg gjeldende. Det oppleves som svært meningsfullt å kunne bidra i dugnaden, sier Nydal.

Tildelingen gjøres under forutsetning av at Foreninga Sjukehuset Vårt når sitt mål om totalt 25 millioner kroner i innsamlede midler til dette formålet, og at nødvendige vedtak om etablering, plassering, samarbeid og finansiering av installering, opplæring og drift er på plass.

Dette er helt fantastiske nyheter, sier styreleder Runar Paulsen i Foreninga Sjukehuset Vårt etter at adm dir Trond Lars Nydal kunne røpe tildelingen på 15 million kroner. Foto: Sparebanken Møre

En realisering innen rekkevidde
Dette vil bringe oss et godt stykke nærmere mål. Per i dag må våre pasienter til St. Olav for avklaring med PET-skanner. Felles for disse pasientene er at fremtiden er usikker.  Det måtte reise så langt kan være en ekstra påkjenning når man er usikker på hvor mye tid man har, sier Egil Schistad, lege ved Ålesund Sykehus og styremedlem i Foreningen Sykehuset vårt. 

- For kreftpasientene vil man nå kunne få gjort PET-CT i samme bygg som stråleterapi og kjemoterapi, forteller Scistad. Sett fra kreftbygget vårt reduserer man reisetiden fra 290 km til femti meter. PET-CT er en relativt ny undersøkelse, men sammenlignet med andre steder i landet og internasjonalt ser vi likevel et underforbruk av undersøkelsen i vår region.

Tilbudet etableres i samarbeid med fagmiljøet ved St. Olav der man deler på for eksempel sporstoff og leger som skal tolke bildene. Kapasiteten ved St. Olav er nær sprengt, og etableringen vil gjøre at flere kommer til, både her og ved St. Olav. Det gjør også at man vil kunne tilby PET-CT til flere pasientgrupper enn tidligere.

Bredt samfunnsengasjement
Sparebanken Møre er en betydelig bidragsyter til trivsel, vekst og utvikling av Nordvestlandet. Halvparten av bankens overskudd går tilbake til gode formål i regionen, og årlig innvilges støtte til over 1000 allmennyttige prosjekter. Banken er også samarbeidspartner for ca. 120 lag og foreninger, og har den siste tiden hatt ekstra fokus på støtteordninger for de som har blitt rammet av koronasituasjonen. Banken har også støttet blant annet innkjøp av nettbrett til institusjoner, utdeling av matkasser og streaming av konserter med lokale artister.

Bankens brede samfunnsengasjement er bakgrunn også for støtten til PET-skanneren ved Ålesund sjukehus.

 – Vi er en bank som er skapt av og for mennesker på Nordvestlandet, og modellen vår gir oss muligheter til å bidra med betydelige beløp tilbake til samfunnet der vi hører til. Vi har en rekke felles mål med aktørene rundt oss, og vil med denne tildelingen gi en honnør til alle som står på for å gjøre regionen vår både sterkere og tryggere, sier Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.  


FAKTA OM PET-SKANNER

  • PET (Positronsemisjonstomografi) er en av de mest avanserte bildeundersøkelsene som finnes.
  • PET-CT er en diagnostisk undersøkelse som kombinerer CT-bilder med strålingsaktivitet (Positronemisjon) fra sporstoff som injiseres i blodbanen.
  • Sporstoffet tas opp i vev som høy forbrenning av det valgte sportstoffet. På den måten fremstilles både aktiviteten i cellene og hvor i kroppen den foregår.
  • Et av det viktigste anvendelsesområdene er å påvise kreft, foreta stadieinndeling av kreft, undersøke virkningene av kreftbehandling, finne kilden til en kreftsykdom med spredning, og skille mellom godartet og ondartet svulst. For noen kreftformer inngår PET-CT i standard utredningsløp. Det betyr at alle med den gitte typen kreftsykdom skal gjennom undersøkelsen.
  • Man forventer at behovet for PET-CT vil øke ettersom forskning vil kartlegge hvilke tilstander og pasientgrupper som vil ha nytte av undersøkelsen. 
  • Fordi PET kartlegger celleaktivitet kan den også anvendes til diagnostisering og behandling innen demens, hjerte og betennelsessykdommer (Rheumatiske sykdommer).
  • Undersøkelsen rekvireres fra leger i spesialisthelsetjenesten og etter vanlige retningslinjer kriterier for når PET-CT vil være nyttig. 

 

FAKTA OM FORENINGEN SYKEHUSET VÅRT

Foreningen ble etablert i november 2019 med formål om å arbeide for likeverdige og fremragende helsetjenester i Møre og Romsdal. Foreningen er en frivillig, tverrpolitisk og tverrfaglig organisasjon. Foreningen har etablert et styre som driver opplysnings og innsamlingsarbeidet.

Foreningens første «kampsak» er å organisere en innsamlingsaksjon for PET-skanner til Ålesund Sykehus. 

Til dags dato har ca 210 enkeltpersoner og bedrifter gitt store og små bidrag til foreningen.  Innsamlingsaksjonen får ved hjelp av Sparebanken Møre et avgjørende momentum, og foreningen vil følge opp dugnaden gjennom andre kanaler så snart samfunnet kommer tilbake i normalt gjenge. Foreningen tar sikte på å nå sitt innsamlingsmål i løpet av høsten 2020.


FAKTA OM SPAREBANKEN MØRES SAMFUNNSUTBYTTE

Sparebanken Møre er eid 50,4% av lokalsamfunnet og 49,6% av egenkapitalbeviseiere. Det betyr også at halvparten av bankens utbytte går tilbake til samfunnet som samfunnsutbytte. Det er i år avsatt 141 millioner kroner til samfunnsutbytte fra fjorårets overskudd. Årlig bidrar banken til rundt 1000 store og små prosjekt som turstier, idrettsanlegg, konserter, konferanser og teater i tillegg til TEFT talentstipend og gründerprogrammet Næringsteft.

 

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement