Gå til sbm.no

Møre og Romsdal

Bedre økonomiske utsikter

De økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal har bedret seg utover våren og sommeren. Hovedårsakene til bedringen er betydelige omstillinger i næringslivet, lave renter, svak kronekurs og en ekspansiv finanspolitikk.

Produksjonen er på vei opp i bransjer som fiskeri, tradisjonell eksport, bygg og anlegg og reiseliv. Nedgangen i oljerelaterte næringer blitt mer avdempet. Det er også høy aktivitet i offentlig sektor. Hovedårsakene til bedringen er betydelige omstillinger i næringslivet, lave renter, svak kronekurs og en ekspansiv finanspolitikk.

Stabil vekst ute
Det ser ut til at veksten i internasjonal økonomi vil holde seg oppe både i år og neste år. Den globale produksjonsveksten anslås av OECD til 3 ½ prosent både i 2018 og 2019. Veksten vil bli svakest i de såkalte avanserte økonomier som USA, eurosonen og Japan. I fremvoksende økonomier som Kina og India vil derimot veksten fortsatt være sterk. Stabil vekst ute er selvsagt en fordel for vårt internasjonalt baserte næringsliv.

Politisk usikkerhet
Selv om veksten internasjonalt ser robust ut er den politiske usikkerheten fortsatt stor. Særlig gjelder dette kanskje for amerikansk økonomi. Det er mange uavklarte spørsmål knyttet til utformingen av finanspolitikken. Videre er det usikkerhet knyttet til i hvilken grad president Trump vil innføre handelsrestriksjoner. Spørsmålet er i så fall i hvilken grad økt proteksjonisme vil føre til redusert verdenshandel. Større endringer må imidlertid vedtas av Kongressen. Følgelig er presidentens makt begrenset.

Sjeføkonom Inge Furre

Oljeprisen
Også utsiktene for oljeprisen er beheftet med betydelig usikkerhet, selv om de fleste oljeanalytikere mener at den langsiktige pristrenden går i retning av høyere priser. Til tross for at OPEC-landene ble enige om å fryse produksjonen på 32,5 mill. fat pr. dag i november 2016 har imidlertid det samlede tilbudet av olje holdt seg oppe. Dette skyldes blant annet at amerikanske oljeselskaper har økt produksjonen av skiferolje i kjølvannet av den prisoppgangen som fulgte fra i fjor høst og frem til februar.

Lave renter
Samtidig med den siste rentebeslutningen 22. juni la Norges Bank frem pengepolitisk rapport 2/17. Rapporten inneholder blant annet økonomiske anslag og prognoser for styringsrenten. I følge rapporten vil styringsrenten holde seg på dagens nivå de nærmeste par årene. Den første renteøkningen ventes å komme i 2. halvår 2019. Mot slutten av 2020 ventes styringsrenten å ha steget til 1 ¼ prosent. Dette innebærer at rentebunnen er nådd. Vi står likevel fortsatt overfor en lang periode med lave renter

Lav arbeidsledighet
Utviklingen på arbeidsmarkedet fylket har vært svært tilfredsstillende i år. Ved utgangen av mai lå den registrerte ledigheten fra NAV i Møre og Romsdal på 2,6 prosent. Dette var samme ledighetsprosent som for landet som helhet. Den registrerte ledigheten har falt hver eneste måned så langt i 2017 og har ikke vært lavere siden november 2014. Også Norges Banks siste regionale nettverksrapport, som omfatter bedrifter, organisasjoner og kommuner, indikerer økt aktivitet fremover.

Flere artikler i kategorien Makro