Gå til sbm.no

Økonomiske utsikter for næringslivet

Gode utsikter for 2017

De økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal synes å ha stabilisert seg utover høsten og vinteren. Bortsett fra for oljerelaterte næringer er produksjonen i de fleste bransjer på vei opp. Eksempler på dette er fiskeri, tradisjonell eksport, bygg og anlegg og reiseliv. Det er også høy aktivitet i offentlig sektor.

Litt høyere vekst ute
Det ser ut til at veksten i internasjonal økonomi kan ta seg litt opp fremover, blant annet som følge av utsikter til noe sterkere vekst i USA. Den globale produksjonsveksten anslås av OECD til 3,3 prosent i år og 3,6 prosent i 2018. Veksten vil bli fortsatt være svakest i de såkalte avanserte økonomiene som USA, eurosonen og Japan. I fremvoksende økonomier som Kina og India vil veksten stadig være sterk. Stabil vekst ute er selvsagt en fordel for vårt internasjonalt baserte næringsliv.

Økt politisk usikkerhet
Selv om veksten i internasjonal økonomi trolig vil ta seg litt opp fremover er den politiske usikkerheten blitt større. I år er det valg i Nederland, Frankrike og Tyskland. Utfallet vil kunne skape tvil om eurosonens fremtid. Videre er det spenning knyttet til utformingen av finanspolitikken i USA og i hvilken grad den kommende presidenten vil innføre handelsrestriksjoner. Spørsmålet er i så fall hvilke mottiltak som vil bli iverksatt og i hvilken grad økt proteksjonisme vil føre til redusert verdenshandel.

Litt høyere oljepris
Når det gjelder utsiktene for oljeprisen mener de fleste oljeanalytikere at den langsiktige pristrenden går i retning av høyere priser. OPEC landene ble i slutten av november enige om å fryse produksjonen på 32,5 mill. fat pr. dag fra januar 2017. Siden dette har forventninger iverksettelsen av slike kutt ført til en oppgang i oljeprisen. Det er likevel knyttet betydelig spenning til hvorvidt disse kuttene i praktisk vil bli fulgt opp. Dessuten har vi erfaring for at amerikanske oljeselskaper øker produksjonen når oljeprisen kommer over 50 USD pr. fat.

Lave renter lenge
Samtidig med den siste rentebeslutningen 15. desember la Norges Bank frem pengepolitisk rapport 4/16. Rapporten inneholdt blant annet prognoser for styringsrenten. I følge rapporten er det en sannsynlighet på rundt 40 prosent for at styringsrenten vil bli redusert innen utgangen av 1. halvår 2017. Det er imidlertid ikke signalisert noen renteøkning før i 2019. Hvis ikke noe spesielt inntreffer betyr dette at rentebunnen er nådd. Vi står likevel fortsatt overfor en lang periode med lave renter.

Fortsatt lav ledighet
Utviklingen på arbeidsmarkedet fylket har vært tilfredsstillende de siste måneder. Ved utgangen av desember lå den registrerte ledigheten fra NAV i Møre og Romsdal på 3,1 prosent. Dette var 0,3 prosentpoeng høyere enn for landet som helhet. Det er imidlertid en risiko for at ledigheten kan øke noe de nærmeste måneder. Dette skyldes at oljerelaterte næringer fortsatt står overfor betydelige finansielle og produksjonsmessige utfordringer.

Sjeføkonom Inge Furre i Sparebanken Møre har sett på fremtidsutsiktene for næringslivet i Møre og Romsdal.

Flere artikler i kategorien Makro