Gå til sbm.no

Økonomiske utsikter for fylket:

Moderat produksjonsvekst og lav ledighet

Produksjon og etterspørsel i fylket vil trolig vokse moderat de nærmeste årene. Fortsatt lave renter, en svak kronekurs og oppgangen i oljeinvesteringene i år vil bidra til dette.

Den økte aktiviteten i oljesektoren har positive ringvirkninger for det øvrige næringsliv. På den annen side bidrar usikkerheten rundt Brexit og handelskonflikten mellom USA og Kina til å dempe markedsveksten for våre eksportbedrifter.

Moderat vekst ute
I følge OECDs siste prognoser vil produksjonsveksten i verdensøkonomien bli rundt 3 prosent både i 2019 og 2020. I USA ligger det an til en vekst i området 2-2 ½ prosent. Veksten vil bli svakest i de såkalte avanserte økonomier som USA, eurosonen og Japan. I fremvoksende økonomier som Kina og India vil derimot veksten fortsatt holde seg relativt godt oppe. Fremover blir det spennende å se i hvilken grad den svake utviklingen i industrien i flere land og regioner vil bre seg til tjenesteytende sektorer. Usikkerheten knyttet til virkningene av Brexit og handelskonflikten mellom USA og Kina innebærer nemlig at vekstrisikoen er på nedsiden av OECDs anslag.

«Produksjon og etterspørsel i fylket vil trolig vokse moderat»


Litt lavere vekst i Norge
Hva angår utviklingen i norsk økonomi kan det ventes en produksjonsvekst i fastlands-Norge i år rundt 2,5 prosent. Fastlands-Norge er definert som norsk økonomi med unntak av oljevirksomhet og utenriks sjøfart. Neste år vil veksten trolig bli litt lavere. Dette skyldes at veksten i oljeinvesteringene etter alt å dømme vil falle vesentlig. Videre blir veksten på eksportmarkedene noe lavere. Det ligger imidlertid likevel an til oppgang i privat og offentlig forbruk, eksport og investeringene i bedrifter og boliger. For den tradisjonelle eksportindustrien har imidlertid utsiktene blitt noe svakere.

«Rentenivået vil trolig bli liggende på dagens nivå fremover»

Stabil rente fremover
Norges Bank la frem sin siste pengepolitiske rapport i forbindelse med rentebeslutningen 19. september. Da økte sentralbanken også styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,50 prosent. Rentenivået vil trolig bli liggende på dagens nivå fremover. Selv om det går relativt bra i norsk økonomi representerer nemlig usikkerheten ute en risikofaktor som sentralbanken må ta hensyn til. Renteforskjellen mot våre handelspartnere vil derfor neppe stige vesentlig. Dermed øker sannsynligheten for at den norsk kronen vil holde seg svak, noe som vil bidra til å opprettholde våre eksportbedriftenes konkurranseevne.

Fortsatt lav arbeidsledighet
Arbeidsledigheten i fylket har falt kraftig siden begynnelsen av 2017. I følge NAV utgjorde den registrerte ledigheten ved arbeidskontorene i Møre og Romsdal 2,0 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av september. Til sammenligning var arbeidsledigheten på landsbasis 2,2 prosent. Med moderat produksjonsvekst fremover, og hvis veksten ute ikke blir vesentlig svakere enn lagt til grunn, vil ledigheten trolig stabilisere seg rundt dagens nivå gjennom resten av inneværende år og i 2020.

Flere artikler i kategorien Makro