Gå til sbm.no

Renten holdes uendret

Rentebunnen trolig nådd

Det er bedre utvikling i norsk økonomi enn tidligere ventet og renten holdes derfor uendret. Les kommentar knyttet til rentemøte fra sjeføkonom Inge Furre.

Norges Banks styringsrente danner basis for de kortsiktige pengemarkedsrentene og dermed for bankenes kortsiktige innlån. Dette innebærer at endringer i styringsrenten som får gjennomslag i markedsrentene vanligvis vil føre til endringer i kunderentene. Den siste renteendringen her hjemme fant sted 17. mars i år. Da ble styringsrenten redusert med 0,25 prosentpoeng til 0,50 prosent. Dette er det laveste nivået noensinne.

Uendret styringsrente
I dag, 22. september, var det igjen tid for rentebeslutning i Norges Bank. Det er tre måneder siden den forrige rentebeslutningen ble offentliggjort 23. juni. Da ble det indikert med nesten 100 prosent sannsynlighet at styringsrenten ville bli satt ned i løpet av høsten. Forutsetningen for dette var at norsk økonomi utviklet seg slik sentralbanken den gang la til grunn. Som vi nå vet holdt imidlertid Norges Bank styringsrenten uendret på 0,50 prosent denne gangen.

Bedre utvikling i norsk økonomi
Årsaken til at Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret er at utviklingen i norsk økonomi gjennom sommeren har vært bedre enn sentralbanken så for seg i juni. Den registrerte ledigheten har falt og summen av antall ledige og antall personer på arbeidsmarkedstiltak har stabilisert seg. Videre var BNP-veksten i 2. kvartal litt sterkere enn ventet, kjerneinflasjonen ligger 0,8 prosentpoeng over inflasjonsmålet på 2,5 prosent og boligprisene er rekordhøye.

Rekordlav styringsrente
Det er to hovedårsaker til at styringsrenten er rekordlav. For det første har veksten i norsk økonomi vært svak de siste par årene. Dette skyldes nedgangen i oljeinvesteringene og produksjonsfallet i oljerelaterte næringer. I tillegg er rentenivået hos våre handelspartnere svært lavt. For å unngå en uønsket styrking av kronen er det derfor påkrevet å holde det norske rentenivået nede.


Uendret rente lenge

Samtidig med rentebeslutningen la Norges Bank frem pengepolitisk rapport 3/16. Rapporten inneholder blant annet prognoser for styringsrenten. I følge rapporten er det en sannsynlighet på rundt 40 prosent for at styringsrenten vil bli redusert innen utgangen av 1. halvår 2017. Ettersom den langsiktige renterisikoen er større på oppsiden enn på nedsiden gjør imidlertid de fleste låntagere trolig klokt i å legge til grunn at rentebunnen er nådd. Norges Bank venter nå at den første renteøkningen vil finne sted i 2019.

Flere artikler i kategorien Makro