Gå til sbm.no
Mann sitter i stol, ser i kamera og smiler. Tor Ekroll, leder for bransjeteamet eiendom, bygg og anlegg, forteller om et marked som krever grønn endring. FOTO: Tony Hall

Eiendom, bygg og anlegg:

Energieffektive bygg og miljøvennlige materialer

– Markedet krever endring, og eierne og aktørene i bransjen har et spesielt ansvar for å bidra til det grønne skiftet, mener Tor Ekroll.

Tor har jobbet i Sparebanken Møre siden 1982, og leder bransjeteamet for eiendom, bygg og anlegg. Dette er næringer som på verdensbasis bruker mer enn 40 % av alle material og energiressurser. 36 prosent av klimagassutslippene globalt kan skrives tilbake til sektoren.

– Det er klart at her er det mange muligheter for å bli bedre, og flere har kommet et godt stykke på vei. Det jobbes med sirkulære løsninger, effektiv rivning, gjenbruk av byggemasser, energieffektive bygg, bedre avfallshåndtering og mer CO2-vennlige materialvalg, forteller Tor.

Lave renter og gode vilkår
Eiendom utgjør den største bransjen i næringslivsporteføljen til Sparebanken Møre. Her inngår i hovedsak alle typer næringsbygg, borettslag og boliger bygd for utleie. 

– Det er en kapitalkrevende bransje som binder mye langsiktig kapital i stedbundne investeringer. De siste årene har det vært veldig gode rammevilkår, blant annet på grunn av stadig lavere renter, forteller Tor.

Dette har gitt gode tider for eiendomsaktørene, med få konkurser.

– Sammen med myndighetenes kompensasjonsordninger for leietakere som er rammet av pandemien, har den lave renta hjulpet flere gjennom 2020, forklarer Tor, og legger til at sett under ett, så har bransjen gjort det bra til tross for pandemi.

Ta høyde for renteøkning
­Eiendom er en relativt stabil bransje, uten de veldig store opp- og nedturene. Samtidig er det viktig at bedriftene sikrer seg mot risikoene ved eventuelle rentejusteringer.

– Generelt foregår det lite «spekulasjonsbygging» på Nordvestlandet. Det betyr at hovedtyngden av leiekontrakter er undertegnet før det bygges. Dette skaper god balanse i bransjen. Det aktørene må ta høyde for nå, er at renten etter hvert vil komme til å stige. Her kan de ta vekk noe av risikoen ved å rentesikre deler av lånet, forklarer Tor.

Tor og resten av bransjeteamet for eiendom, bygg og anlegg er rådgivere, sparringpartnere og støttespillere for kundene sine. De kjenner bransjen og markedet godt. FOTO: Tony Hall

Krever energieffektive bygg
Videre forteller han om en trend der leietakerne ønsker kortere tidshorisont på kontrakter enn tidligere, og at de også stiller tøffere krav til lokalene. 

– Nå ser vi en generasjon som i stor grad er opptatt av å ha en miljøeffektiv arbeidsplass, med arealeffektive, fleksible og energieffektive bygg. Undersøkelser viser også at det settes av mindre kontorplass til hver enkelt arbeidstaker i næringsbygg enn tidligere, sier Tor. 

Han er også spent på om koronapandemien kommer til å påvirke leietakernes preferanser og behov.

­– Trenger de mindre plass på grunn av forventninger om økt bruk av hjemmekontor? Og hva blir vurderingene rundt cellekontor kontra åpent kontorlandskap?

Premierer grønne løsninger
Som byggherre, entreprenører og leietaker, mener Tor at myndighetene har en betydelig påvirkningskraft for bærekraftsarbeidet i bransjen. 

– I tillegg har vi og andre banker forpliktet oss til å følge nye prinsipper for bærekraftig bankdrift, der vi har muligheten til å premiere innovative og bærekraftige løsninger. Ved kredittprosesser vil også bærekraft være en avgjørende faktor, forteller Tor.

Tenk livsløp
Han råder eiendomsbransjen til å ta mer hensyn til bærekraft både ved bygging og ombygging, men også i organisasjonen og forretningsplanen som helhet.

– Sett klare mål og rapporter basert på en analyse på hva bedriften best kan påvirke. Når det kommer til bygg, tenk livsløp. Vær tett på leietakerne og yt god service. Ha kontroll på hva de har av endringsbehov. Da økes muligheten for å forlenge kontrakter, er rådene fra Tor.

Tor Ekroll råder bransjen til å tenke livsløp og ta mer hensyn til bærekraft både ved bygging og ombygging, men også i organisasjonen og forretningsplanen som helhet.

Sterk konkurranse og svake marginer
I bygg- og anleggsbransjen inngår alt fra entreprenører og boligutbyggere, til bedrifter innen infrastruktur og teknisk. Små som store. Det er lav terskel for å etablere seg, men ikke alle klarer seg.  

– En tredjedel av alle konkurser er knyttet til denne bransjen de siste årene. Den største utfordringen er svak lønnsomhet. Med sterk konkurranse og pressede marginer, ser vi at mange priser seg for lavt. Dette bidrar til høye konkurstall, både blant store og små aktører. Det understrekes likevel at bransjen har mange solide aktører som er dyktige til å tilpasse seg et varierende aktivitetsnivå, sier Tor.

God driv fra boligmarkedet
Konkursene i bransjen ble likevel halvert i 2020. Om det skyldes utsatt betaling av skatter og avgifter er usikkert. Tor ser ikke for seg at det vil komme et konkursras når regnskapet skal gjøres opp.  

– Det har gått bedre enn fryktet, men det forventes også at 2021 kan bli et tøft år. På den andre siden går det overraskende bra i boligmarkedet som er en stor driver for bransjen, forklarer Tor.

Sats på digitale verktøy
Han råder aktører i bygg- og anleggsbransjen til å sørge for god faglig kompetanse og en god soliditet i bedriften.

–  Tenk lønnsomhet framfor volum. Sørg for gode kalkyler og etter-kalkyler, slik at du treffer på anbud. Bruk digitale verktøy for å bli mer effektiv - og tiltrekk deg de beste fagfolkene, er de avsluttende rådene fra Tor. 

Flere artikler i kategorien Næringsliv