Gå til sbm.no

Fastrente for bedrifter

Er din bedrift rigget for renteoppgang?

Du visste sikkert at det finnes rentesikring og fastrentelån for privatkunder. Men visste du at også din bedrift kan få fastrente?

Normalisering etter pandemi medfører renteøkning

Tiltak i forbindelse med pandemi har resultert i rekordlave renter både internasjonalt og her i Norge. Gjenåpning og normalisering er nå godt i gang og sentralbankene har begynt å varsle renteoppgang. I rentemøtet 17. juni varslet Norges Bank første renteøkning i september i år og indikerer samtidig til sammen 6 renteøkninger i prognoseperioden frem til utgangen av 2024. Husholdninger og bedrifter har kanskje begynt å venne seg til et komfortabelt lavt rentenivå, og spørsmålet som alle bør stille seg er om en er forberedt for en overgang til høyere renter. Og i den vurderingen inngår valg om flytende eller fast rente på lånet.'


Flytende eller fast rente på lånet?
Sparebanken Møre tilbyr rentesikring til både husholdninger og bedrifter. Husholdninger og mindre bedriftslån kan velge tradisjonelle fastrentelån der hele rentesatsen er låst for en periode på 3, 5 eller 10 år. For de fleste bedrifter er renteswap (også kalt rentebytteavtale) det aktuelle produktet.

Bedriftslån har vanligvis en rente som består av 3 måneders NIBOR pluss en avtalt margin. NIBOR er en flytende markedsrente som bestemmes av markedsforhold og fastsettes en gang per dag. I en renteswap så bytter man ut den flytende NIBOR-renten med en fast referanserente (swaprente) for en avtalt periode. Her står kunden fritt til å velge oppstartdato og bindingstid. Typisk bindingstid er fra ca. 3 år til 10 år, men kortere og lengre kan avtales.


Pris og rentenivå på en renteswap
Swaprenter fastsettes i markedet og reflekterer forventninger til hvordan den flytende renten (NIBOR) skal utvikle seg fremover. Til eksempel så ligger 5-års swaprente i skrivende stund (22.06) på ca. 1,50 %. Litt forenklet så betyr dette at markedet forventer at den flytende renten (NIBOR) skal være ca. 1,50% i gjennomsnitt de neste 5 år. Se andre priseksempler nedenfor. Om du som kunde velger en 5-års swap på 1,5 % vil din totale rente være 1,5 % pluss den marginen som du har på ditt NIBOR-lån per i dag.

Markets i Sparebanken Møre består av 14 dedikerte medarbeidere med høy kompetanse og både lang og bred erfaring fra finansielle markeder.

Argument for rentesikring

  • Overordnet: For å oppnå ønsket renterisiko i henhold til selskapets finans- og risikopolicy
  • Hovedmotiv: Forutsigbarhet i rentekostnader, fremfor å prøve å slå markedet
  • Stabilitet i rentekostnader: Muliggjør bedre planlegging, budsjettering og gjennomføringsevne

Hvem bør rentesikre?

  • Bedrifter som har lånerenter som en stor andel av kostnadene
  • Bedrifter som ikke tåler høyere rente, f.eks. bedrifter i etableringsfasen eller bedrifter i et presset marked
  • Bedrifter som har kontraktsfestede inntekter
  • Bedrifter som har lange lån med sikkerhet i lange eiendeler, f.eks. eiendomsbedrifter

Swaprenter i øyeblikket

3 år        5 år      7 år         10 år         
1,25 %        1,50 %        1,63 %        1,74 %        

Ta kontakt med din rådgiver for mer informasjon om renteswap.

Flere artikler i kategorien Næringsliv