Gå til sbm.no

Resultat 2. kvartal 2020

God aktivitet og styrket soliditet i en tid med markedsuro

Sparebanken Møre legger bak seg et kvartal med både vekst og styrket soliditet. Det totale resultatet er likevel påvirket av markedsuro som følge av Covid-19.

I 2. kvartal var resultat etter skatt 150 mill. kroner, en reduksjon på 31 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. Egenkapitalavkastningen ble 9,2 prosent.

– Vi møtte koronasituasjonen med et godt finansielt fundament, og har hatt fokus på tett oppfølging av kundene våre. Resultatet for 2. kvartal er påvirket av reduksjon i rentenetto og økte tap, men vi har samtidig tatt nye markedsandeler, økt andre inntekter og redusert kostnadene våre. Vi er godt posisjonert til å være en solid bank for kundene våre gjennom denne perioden, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

Netto renteinntekter ble redusert med 54 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor, hovedsakelig som følge av ulike tidspunkt for renteendring på utlån og innskudd. Samtidig økte andre inntekter med 46 mill. kroner som følge av verdiendring på obligasjoner og finansielle instrument. Driftskostnadene i kvartalet ble redusert med 3 mill. kroner fra samme kvartal i fjor, og kostnader i prosent av inntekter endte på 40,3 prosent.

Økte tap, men banken er robust
Kvartalet er belastet med 42 mill. kroner i tap på utlån og garantier, mot 6 mill. kroner i samme periode i fjor. Samlede tapsnedskrivninger har økt fra 375 mill. kroner ved utgangen av 2019 til 446 mill. kroner ved utgangen av kvartalet. 

– Det er fortsatt usikre utsikter for flere bransjer, og det er utfordrende å forutsi de langsiktige konsekvensene av koronapandemien og oljeprisfallet. Vi har imidlertid en solid og diversifisert næringslivsportefølje med lav eksponering mot offshore og supply. Også personmarkedsporteføljen er god, med lavt mislighold og lav andel forbrukslån, sier Nydal.

Bankens kapitalsituasjon er god og kredittverdigheten høy, noe også ratingbyrået Moody`s bekreftet da de i mai kunngjorde at banken opprettholder den sterke A2-ratingen med stabile utsikter. Ren kjernekapitaldekning er styrket fra samme periode i fjor og endte på 17,3 prosent. Dette er markert over det samlede regulatoriske minstekravet på 12,7 prosent. Banken har også over tid hatt en høy og stigende innskuddsdekning, noe som også var tilfellet gjennom 2. kvartal.   

Imponert av nordvestlendingene
Utlånsveksten de siste 12 månedene er 4,1 prosent, mens innskuddsveksten i perioden er 4,6 prosent. Størst er innskuddsveksten innen personmarkedet, hvor innskudd har økt med 8,1 prosent de siste 12 månedene.

– Vi vokser videre og opprettholder den sterke posisjonen i nedslagsfeltet vårt. Nærhet til kundene og kjennskap til lokalmarkedene er sentrale styringsverktøy for oss, og sikrer at vi kan være både tett på og tidlig ute. Nok en gang lar vi oss imponere av nordvestlendingene, som viser en imponerende evne til omstilling og tilpasning når det kreves, sier Nydal.

Banken har et klart mål om å bidra til vekst og verdiskaping i regionen, og inngikk nylig en ny garantiavtale med Innovasjon Norge som sikrer 125 mill. kroner til regional næringsvekst. Ordningen innebærer at Innovasjon Norge garanterer for 75 prosent av bankens eventuelle tap på enkeltengasjement inntil 4 mill. kroner pr. bedrift, under forutsetning av at det er godkjent av Vekstgarantiordningen. Dette gir banken mulighet til å bidra med finansiering til bedrifter som anses som kredittverdige, men som ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering.

Lavere arbeidsledighet
Arbeidsledigheten i fylket falt betydelig gjennom 2. kvartal, og utgjorde 4,1 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av juni. Til sammenligning var ledigheten på landsbasis 4,8 prosent. Ledigheten kan falle ytterligere fram mot årsskiftet dersom det ikke innføres nye aktivitetsdempende tiltak for å hindre spredning av Covid-19-viruset.

– Selv om produksjonsveksten er på vei opp, vil arbeidsledigheten i fylket og i landet som helhet trolig holde seg høyere på lang sikt enn den var før koronapandemien. Flere bransjer står fortsatt overfor utsikter til sviktende omsetning, blant annet reiselivsnæringen og den maritime industrien. Også oljerelaterte næringer vil bli negativt påvirket av utsiktene til en sterk nedgang i petroleumsinvesteringene de neste par årene, sier Nydal.

Strategiske mål
Banken forventer at utlånsveksten i 2020 vil bli noe lavere enn forventet ved inngangen av året. Årsaken er en sterk konkurransesituasjon, god vekst i 2019 og et lavere investeringsnivå som følge av koronapandemien og oljeprisfallet.

De langsiktige finansielle målene om en kostnadsandel under 40 prosent og en egenkapitalavkastning som overstiger 11 prosent opprettholdes. Som følge av myndighetenes aktivitetsdempende tiltak og en svakere rentenetto, er det lite trolig at bankens strategiske målsetting om egenkapitalavkastning nås i 2020. Banken forventer imidlertid å nå de langsiktige målsettingene i 2021.

– Vi jobber målrettet med kostnadseffektivitet, og har forventninger om en kostnadsreduksjon på 2,5 prosent i 2020 sammenlignet med fjoråret. Organisasjonen vår har dyktige ansatte, nærhet til kundene og korte beslutningsveier. Dette sikrer både kvalitet, handlekraft og sterk gjennomføringsevne, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre. 


 Nøkkeltall – 2. kvartal 2020

 • Rentenetto: 266 mill. kroner/1,35 prosent (320 mill. kroner/1,75 prosent)
 • Resultat før tap: 233 mill. kroner (238 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 150 mill. kroner (181 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 9,2 prosent (12,0 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 40,3 prosent (40,0 prosent)
 • Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 7,16 (kr. 8,85)

Sammenlignbare tall for andre kvartal 2019 i parentes.

Nøkkeltall – 1. halvår 2020

 • Rentenetto: 608 mill. kroner/1,57 prosent (624 mill. kroner/1,72 prosent)
 • Resultat før tap: 420 mill. kroner (462 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 267 mill. kroner (343 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 8,2 prosent (11,5 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 43,5 prosent (40,7 prosent)
 • Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 12,62 (kr. 16,80)
 • Ren kjernekapital: 17,3 prosent (15,1 prosent)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 4,1 prosent (6,2 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 4,6 prosent (9,0 prosent)

Sammenlignbare tall for 1. halvår 2019 i parentes. 

Flere artikler i kategorien Næringsliv