Gå til sbm.no
Trond Moldskred, leder for seksjon Kapitalforvaltning i Sparebanken Møre under årets Børs og Bacalao. Foto: Tone Molnes

Fra Børs og Bacalao:

Tronds anbefalte investeringer

De siste tre årene har vært preget av mange kriser og mye motvind. Først var vi gjennom en global pandemi, og da vi begynte å se lyset i enden av tunnelen invaderte Russland Ukraina og krig i Europa var et faktum.

Dette er begge hendelser som endret de økonomiske forutsetningene både for investorer, bedrifter og husholdninger over hele verden. Fortsatt sliter vi med ettervirkningene av dette.

Kriser og forutsigbarhet
Energikrise, matkrise, stigende inflasjon, kraftig stigende renter og mye mer har preget markedet de siste årene og skapt veldig liten grad av forutsigbarhet for oss alle. Dette har ført til at børsene har hatt store svingninger og det har vært vanskelig å manøvrere for alle investorer. Forutsigbarhet og noe håndfast å forholde seg til ønsket av både bedrifter, husholdninger og investorer. Når disse forutsetningene ikke er til stede, blir fremtidsbildet uklart og pessimismen og usikkerheten brer om seg.


Børs og Bacalao er Sparebanken Møres investorkonferanse som ble arrangert for 15. gang den 16. mars 2023 på Norsk Maritimt Kompetansesenter.

Fra motvind til medvind
Etter tre år med motvind ser vi nå noen faktorer som kan indikere at man går inn i en fase med litt mer medvind. Usikkerheten er fortsatt stor, men vi ser en stabilisering på en del forutsetninger siste periode som vil kunne bidra til at vi gradvis snur fra motvind til medvind. 

  • Markedet øyner en topp for inflasjon og renter – viktig for husholdninger, bedrifter og investorer
  • Gjenåpning i Kina + stimulanser fra kinesiske myndigheter vil løfte den globale veksten
  • Energikrisen er over. Prisen på olje, gass og andre viktige råvarer er igjen tilbake på mer stabile/normale nivå. Russland som viktig leverandør av olje og gass har blitt erstatte med leveranser fra andre land
  • Flaskehalser i den globale produksjonsprosessen er i ferd med å løses opp
  • Solide selskapsbalanser – solide husholdninger: Til tross for vanskelige tider har både husholdninger og bedrifter klart seg relativt bra. Arbeidsledigheten i Europa og USA er på svært lave nivå. Gjeldsgraden er også mye lavere enn ved tidligere kriser
  • Fallet i aksjemarkedet og den generelle verdsettelsen tar høyde for vanskeligere tider i 2023. Dette priser aksjemarkedet inn mye tidligere enn det realøkonomien gjør
CEO Lars H. Barstad i Frontline, -en av de aller største aktørene innen stortank, var et av selskapene som presenterte seg under årets Børs og Bacalao.

Ettervirkninger merkes fortsatt
Det store økonomiske bilde i 2023 vil trolig fortsatt handle om ettervirkningene av Covid og krigen i Ukraina. Ser man derimot litt lenger fremover vil årene 2024 og 2025 bli bedre.

  • Vi tror på en gradvis bedring i den globale økonomiske veksten
  • Lavere rente
  • Lavere inflasjon
  • Mindre ekstraordinære hendelser som gjør investorene usikre

Dette vil gi investorer et bedre grunnlag for å fatte beslutninger.

Optimisme med enkelte sidevinder
Når man vet at aksjemarkedet er 6-12 måneder foran realøkonomien, kan det være grunn til å bli litt mer optimistisk. Det blir nok fortsatt noen utfordringer underveis, men verden vil gå videre og ny optimisme vil etter hvert ta over for pessimismen og usikkerheten som har preget oss i flere år.

Hofseth International AS, CEO Roger Hofseth. Foto Tone Molnes.

Aktuelle aksjer

På årets Børs og Bacalao ble det gitt noen tips til aksjer det kan være aktuelt å eie i den perioden vi nå går inn i. Her følger en kort oppsummering av disse.

Sterke trender – Oilservice og Shipping
Olje og gass vil fortsatt være en viktig global energikilde de neste årene. Etter mange år med underinvestering innenfor olje og gass ser vi nå en økt investeringstakt blant de store oljeselskapene. Dette kombinert med en økt satsning innenfor fornybar energi vil gi flere av de ledende selskapene innenfor denne sektoren, gode muligheter til å ta sin del av et marked i kraftig vekst. Vi tror dette vil vare i flere år. Aktuelle selskaper er: TGS (seismikk), Aker Solution og Subsea 7.

Shipping har alltid vært preget av store svingninger. Nå er det likevel mye som tyder på at stortank (frakt av olje) kan se frem til noen gode år. Bakgrunnen for dette er blant annet lange fraktavstander grunnet blant annet krigen i Ukraina, få eller ingen nybygg de neste årene og økt oljeetterspørsel. Frontline som en av de aller største aktørene innen stortank vil dra nytte av dette var et av selskapene som presenterte seg under årets Børs og Bacalao.

Steady business med oppside
Sjømat må man ha i porteføljen sin. Et globalt produkt som får innpass i stadig nye markeder. Utvikler stadig nye produktsortiment, fokus på helse og sunnhet, svak norsk krone og god markedsbalanse er vektige argument for å eie aksjer innenfor dette segmentet. Når en i tillegg legger til gode utbytter og veldig solide balanser, er dette argumenter for å eie som langsiktig investor. En avklaring rundt lakseskatten kommer i løpet av kort tid. Dette kan skape litt kortsiktig bevegelser enten opp eller ned. Utfallet her er åpent. Anbefalte aksjer er Mowi og Salmar.

Orkla og Telenor har vært gjennom noen svært vanskelige år der aksjonærene har fått lite igjen for investeringene sine. Selskapene er solide innenfor sine segment, men må nå ta grep for å synliggjøre den merverdien som ligger i disse selskapene. Dette tror vi de gradvis vil få til. For en langsiktig investor vil man med dagens kursnivå få en god inngang på to selskaper som bør ha gode forutsetninger for å skape merverdier for sine aksjonærer i form av gode utbytter og en gradvis kursoppgang.

Motvekt til høye renter og geopolitisk uro
Bank/forsikring tilbyr gode utbytter og stabil inntjening i dagens markedsbilde. Med utsikter til at norsk økonomi vil klare seg relativt bra, tror vi fortsatt at det vil være fornuftig å eie litt aksjer innen finans til tross for siste dagers uro innenfor bankaksjer. Aktuelle aksjer er de største sparebankene, DNB og Gjensidige.

Kongsberg Gruppen er også en svært interessant aksje å følge. Selskapet har en sterk posisjon innenfor forsvarssystem og maritim sektor. Med det markedsbilde vi nå ser er det svært mye som tyder på at begge disse områdene står foran en periode med sterk vekst i etterspørselen. Dette vil trolig gjøre at selskapet vil oppjustere sine prognoser for inntjening de neste årene. Konsekvensene av dette over tid vil være en høyere aksjekurs. En aksje man bør ha som en langsiktig case.

Vekstaksjer med oppside
Stigende renter siste året har gjort at vekstaksjer har fått mye juling. To av disse er Nordic Semiconductor og Schibsted. Dette er spennende og etablerte selskaper innenfor sine sektorer som er henholdsvis IT og media/kommunikasjon. Aksjekursene er blitt halvert fra toppen. Verdifallet indikerer et de fortsatt har krevende perioder foran seg. Likevel ser vi at denne type aksjer stiger fort når indikasjoner på at renten er på vei til å flate ut eller falle, begynner å bli tydelige. Det trenger ikke være så lenge til …

     

Oppsummert
Skal man ha en aksjeportefølje er det viktig å spre risikoen på flere selskap og sektorer. Det vil redusere risikoen betydelig. Anbefalingene fra Børs og Bacalao er bare rettet mot norske børsnoterte selskaper. Vi anbefaler også å ha en portefølje av fond utenfor Norge for å redusere risikoen ytterligere.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss - vi tar gjerne et møte.


Risiko
Risiko ved å investere i finansielle instrumenter må generelt ansees å være høy. Historisk avkastning vil ikke være noen garanti for fremtidig avkastning. Ved investering i finansielle instrumenter kan verdien på investeringen bli mindre eller øke, og investor må være innforstått med at hele investeringen kan gå tapt.

Flere artikler i kategorien Næringsliv