Gå til sbm.no
Ingrid Høgby, advokat hos Wold & co i Molde. Samboere uten felles barn er fortsatt ikke sikret i den nye arveloven som trådte i kraft 1.januar i år, forteller Ingrid Larsen Høgby, advokat hos Wold & co Advokater i Molde.

Ny arvelov:

Samboere fortsatt ikke sikret

Samboere uten felles barn er fortsatt ikke sikret i den nye arveloven som trådte i kraft 1.januar i år.

I forslaget til den nye arveloven ble det foreslått endringer for både samboere og ektefeller for å sikre disse i større grad, men dette forble uendret.

– Når arvelater – den som går bort – etterlater seg både livsarvinger og ektefelle, vil ektefellen arve en firedel, forklarer Ingrid Larsen Høgby, advokat i Wold & Co advokater.

Når det kommer til samboere uten felles barn vil de ikke arve noe, uten testament.

– Det er derfor veldig viktig at de sørger for å ha dette på plass. Samboere som derimot har, har hatt eller venter barn sammen, har arverett etter hverandre, men har bare krav på totalt 4G etter loven, forteller Høgby.

– Et eksempel kan være om arvelater har en formue på 100 millioner, og var i et samboerforhold med felles barn, vil gjenlevende samboer kun ha arverett på 4G – om lag kr 400 000. En ektefelle derimot vil ha arverett på en firedel – ca. 25 millioner. Samboere kan derimot sikres mer om det er tegnet et gyldig testament i forkant, forklarer Høgby.

Pliktdelsarven økes
– Den første endringen i den nye arveloven er en oppjustering av pliktdelsarven, forklarer Høgby.

Pliktdelsarv er den delen av arvelaterens formue som arvelater ikke kan rå over med testament. Denne arven er forbeholdt arvelaters livsarvinger, eller deres barn, hvis arvelaters barn har gått bort.

– Pliktdelsarven til livsarvinger vil fortsatt være 2/3 deler av avdødes formue etter den nye loven. Før lovendringen var det ved testament mulig å begrense pliktdelsarven til kr 1 000 000 per arvelinje, men fra og med 1. januar 2021 ble denne delen økt til 15G. Dette tilsvarer omtrent kr 1 500 000, sier Høgby.

«G» står for folketrygdens grunnbeløp, som i dag er 101 351. Beløpet justeres årlig.

– Ved å gå fra et fast beløp på kr 1 000 000 til 15G sikrer dette at minstearven til barna går i takt med prisutviklingen. Dette gjør at man unngår at summen blir stående stille i årevis, slik det har vært med foregående ordning, sier Høgby.

- Selv om det virker til at forbudet om å gi bort fast eiendom er opphevet i sin helhet, er det fremdeles fastsatt en regel om at gaven ikke kan stå i misforhold til formuen i uskifteboet, forteller Ingrid Larsen Høgby.

Fordeling av eiendeler 
I den nye loven gis det økt fleksibilitet i å fordele gjenstander, eiendeler eller eiendom fra dødsboet. Om arvelater ønsker det, kan gjenstander eller eiendeler testamenteres bort selv om disse er mer verdt enn livsarvingens andel av arven.

– I korte trekk kan eksempelvis arvelater testamentere bort familiehytta til en livsarving mot at den overstigende verdien av arveandelen betales tilbake til boet, forteller Høgby.

Fast eiendom
Det er veldig vanlig når den ene ektefellen går bort, at den gjenlevende ektefellen blir sittende i uskiftet bo. Uskiftet bo betyr at man enda ikke har foretatt et arveoppgjør, og gjenlevende ektefelle rår over boet som om denne er eier. Reglene for å sitte på uskiftet bo er ikke endret fra tidligere, bortsett fra den absolutte regelen om forbud mot å gi bort fast eiendom.

– Selv om det virker til at forbudet er opphevet i sin helhet er det fremdeles fastsatt en regel om at gaven ikke kan stå i misforhold til formuen i uskifteboet. Det vil naturlig nok foretas vurderinger i de konkrete tilfellene hvor gaven vurderes opp mot formuen. I praksis vil det være svært vanskelig å gi bort fast eiendom med mindre boet har betydelig stor verdi og den faste eiendommen har en beskjeden verdi, for eksempel en liten hytte eller rimelig tomt, forklarer Høgby.

Etter rettspraksis er en gave som overstiger ca. 20 prosent eller mer av boet ansett som misforhold.

Retten til uskifte
– Det man derimot må passe på er om den gjenlevende velger å gifte seg på nytt eller inngå i et nytt samboerskap. Da faller retten til å sitte i uskiftebo vekk, minner Høgby om.

Men, selv om retten faller bort, kan gjenlevende fortsatt sitte i uskifteboet ved inngåelse av nytt samboerforhold. Det er nemlig slik at livsarvingene aktivt må bringe uskifteboet til opphør.

– Det kan fort bli uoversiktlig og uryddig å fortsette og sitte i uskiftebo ved nytt samboerforhold. Så det generelle rådet er uansett å skifte boet før den tid, forklarer Høgby. 

Forenklet testamente
Et av formkravene i opprettelse av testamente, har tidligere vært at testator må underskrive med to samtidig tilstedeværende vitner, hvor også vitnene signerer samtidig. Nå skal det kun være nødvendig med et vitne til stede av gangen, og testator må heller ikke skrive under med vitnene til stede. Det må fortsatt være to vitner, og testator må vedkjenne sin underskrift. Dette vil gjøre opprettelse av testamente mer lettvint for testator.

– Det er fortsatt et krav til skriftlighet og formkravene må være innfridd for at testamentet skal være gyldig, presiserer Høgby.

Nye regler om forskudd på arv
Etter den nye loven skal en gave bare kunne anses som forskudd på arv hvis dette blir satt som betingelse når gaven gis. Loven presiserer at betingelsen bør være skriftlig og gjøres kjent for de andre livsarvingene.

– Jeg anbefaler at det lages et gavebrev der betingelsen klart fremkommer, og at de andre arvingene mottar kopi av gavebrevet. Har du allerede gitt en gave til et barn og har tenkt at dette skal være forskudd på arv, uten at dette er presisert skriftlig, bør du og gavemottaker så raskt som mulig nedtegne skriftlig at gaven skal være forskudd på arv, avslutter Høgby.

- Et godt råd er å planlegge arv i form av å opprette et testament. Ta den viktige praten med partneren din og barna dine, sier Finn Tangen, banksjef i Sparebanken Møre i Molde.

Økte formuer

Banksjef Finn Tangen hos Sparebanken Møre avdeling Molde ser en tydelig trend hos den formuende delen av befolkningen.

- Med bakgrunn i over 20 års fartstid som banksjef i Sparebanken Møre er det liten tvil om at folk flest har bedre økonomi nå enn tidligere. Dette har igjen ført til at mange av våre kunders formuer har økt betraktelig. Det er derfor naturlig at myndighetene har hevet pliktdelsarven til 15G og at beløpet dermed får en årlig inflasjonsjustering, forklarer Tangen.

Unngå konflikt, vær forberedt
Tradisjonelt er arveoppgjør et område som kan medføre uenigheter, - og i noen tilfeller konflikt mellom arvingene. For mange vil det derfor være lurt å snakke med rådgivere rundt dette temaet, enten det være seg banken eller en advokat.

Testament
- Et godt råd er å planlegge ved å opprette et testament og ha et forhold til hva det skal inneholde. Ta den viktige praten med partneren din og barna dine; hva ønsker du skal skje når du går bort? Fortell at du har skrevet et testamente og hvorfor du har valgt som du har gjort. Prøv å ikke gjøre forskjell på arvingene dine dersom det ikke er logiske årsaker til det. Av og til kan det beste være å ta konkrete valg om hvordan verdiene skal fordeles, forteller Tangen.

Advokat
Tangen mener det vil kunne være konflikdempende hvis det er gjort på en ryddig og god måte. I tilfeller med kompliserte familieforhold, med for eksempel ulike varianter av særkullsbarn, anbefaler banken å ta kontakt med advokater med spesialkompetansen på området.

Målet med den nye arveloven har vært forenkling og økt fleksibilitet hos arvelater, men samtidig øke vernet til eventuelle særkullsbarn. Den nye arveloven samler bestemmelser som tidligere har vært fordelt mellom arveloven og skifteloven.

Rådgivere
- Siden mange synes det kan være et vanskelig å ta temaet arv, kan det ofte være fint å diskutere det sammen med en rådgiver i banken. Vi har erfaring med å møte ektefeller eller samboere der vi snakker om arv. Ved dødsfall bidrar banken til at prosessen blir så ryddig som mulig, avslutter Tangen.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi