Gå til sbm.no

Økonomiske utsikter

Bedre tider i sikte

De økonomiske utsiktene har bedret seg de siste måneder. Dette skyldes omfattende smittevernstiltak, utrullingen av vaksiner og vedvarende økonomiske støttetiltak.

Økonomisk unntakstilstand
Det har nå vært unntakstilstand i norsk og internasjonal økonomi i mer enn ett år. Sosiale nedstengninger og inngripende smitteverntiltak har preget hverdagen både for husholdninger, bedrifter og offentlige etater. Ikke minst gjelder dette for ansatte i helse- og omsorgssektoren. For næringslivets del er den økonomiske situasjonen fortsatt alvorlig for flere bransjer. Særlig gjelder dette reiselivsrelaterte næringer som hotel- og restaurantbransjen, personlig tjenesteyting samt maritime næringer og deres leverandører.

Dessuten ligger det ifølge Statistisk sentralbyrå an til en moderat nedgang i petroleumsinvesteringene både i år og neste år. Dette vil påvirke oljerelaterte næringer negativt. I tillegg påvirkes eksportnæringene av den lave markedsveksten i Europa. Etter hvert som de økonomiske støttetiltakene avvikles, og alle regninger skal betales, er det derfor en risiko for at antall konkurser vil øke. Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal vil derfor trolig holde seg noe høyere de nærmeste par årene enn den var før koronapandemien.

Stagnasjon i økonomien
Gjeninnhentingen i norsk økonomi har flatet ut siden i fjor høst. I februar falt BNP i Fastlands-Norge med 0,5 prosent. BNP i Fastlands-Norge er et mål på den samlede produksjonen av varer og tjenester utenom oljevirksomhet og utenriks sjøfart. Dermed lå produksjonen lavere enn i oktober i fjor, men litt høyere enn i september. Nedgangen må sees i sammenheng med at det ble innført strengere smitteverntiltak sent i januar. Dette har særlig rammet transport utenom utenriks sjøfart, overnattings- og serveringsvirksomhet, samt kultur, underholdning og annen tjenesteyting. Ettersom det i tillegg ble innført inngripende nasjonale tiltak fra 25. mars vil produksjonstallene for mars og april trolig også bli svake.

Gode økonomiske utsikter
På litt lengre sikt er imidlertid de økonomiske utsiktene gode. Etter hvert som smitteverntiltakene oppheves, samtidig som en stadig større andel av befolkningen blir vaksinert, vil produksjon og etterspørsel øke kraftig. Tempoet i vaksineutrullingen forventes å stige utover våren og sommeren. Myndighetene planlegger at alle over 18 år skal ha fått sin første dose innen utgangen av juli. Her må det legges til at dersom enkelte vaksiner likevel ikke blir godkjent i Norge, som for eksempel vaksinen fra Johnson & Johnson, vil dette kunne forsinke vaksineutrullingen vesentlig.

Den sterke boligprisveksten skyldes lave renter og rommelig likviditet i husholdningssektoren som følge av redusert tjenesteforbruk. Gjenåpningen av økonomien vil imidlertid føre til økt etterspørsel etter tjenester og prisveksten vil snart bli mer avdempet.

Renteøkning før årsskiftet
At utsiktene er blitt bedre indikeres også av det faktum at Norges Bank hevet rentebanen i forbindelse med publiseringen av Pengepolitisk rapport 1/2021 i mars. Rentebanen er sentralbankens prognose for styringsrenten. En viktig årsak til dette var at banken nå legger til grunn at smitteverntiltakene gradvis avvikles fra april og at store deler av den voksne befolkningen i Norge er vaksinert innen utgangen av august. Rentebanen indikerer at styringsrenten vil bli økt med 0,25 prosentpoeng senest i desember.

Avdempet boligprisvekst fremover
Boligprisene i Norge har steget siden april i fjor. Målt over de siste 12 måneder var prisveksten i mars på 12,5 prosent. Den sterke prisveksten skyldes lave renter og rommelig likviditet i husholdningssektoren som følge av redusert tjenesteforbruk. Gjenåpningen av økonomien vil imidlertid føre til økt etterspørsel etter tjenester. Dette vil sannsynligvis gå på bekostning av boligetterspørselen. Videre vil trolig renten stige i løpet av året. Det er derfor grunn til å tro at prisveksten snart vil bli mer avdempet.

Rekordnoteringer i aksjemarkedet
Til stross for sterke aktivitetsdempende tiltak mot korona-pandemien er det fortløpende blitt satt nye børsrekorder både ute og hjemme. Børsoppgangen i Norge er i stor grad drevet av sterk optimisme på de amerikanske aksjemarkedene. Denne optimismen skyldtes markedsaktørenes forventninger om økt økonomisk aktivitet i kjølvannet av den pågående normaliseringen av amerikansk økonomi. Med den informasjonen vi nå har virker det sannsynlig at markedet får rett. Det vil imidlertid ikke være mulig å unngå kurskorreksjoner med jevne mellomrom. Perioder med børsfall er en naturlig del av markedet og bør normalt ikke medføre vesentlige endringer i langsiktige investorers aksjeporteføljer.


Inge Furre er sjeføkonom i Sparebanken Møre og en av Norges mest profilerte økonomer. Han er utdannet samfunnsøkonom og har blant annet jobbet i Finansdepartementet, Bankforeningen og Pareto Securities. 

Her kan du lese Dagens markedsrapport fra sjeføkonomen.

Inge Furre har mer enn 30 års erfaring fra analysevirksomhet i finansnæringen og er fast gjesteforeleser om pengepolitikk på Norges Handelshøyskole.

Flere artikler i kategorien Makro