Gå til sbm.no
Inge Furre, sjeføkonom i Sparebanken MøreInge Furre, sjeføkonom i Sparebanken Møre

Sjeføkonomen:

Gode økonomiske utsikter for Møre og Romsdal

Økonomiske nøkkeltall indikerer at produksjon og etterspørsel i Møre og Romsdal tok seg videre opp utover høsten. Samtidig har ledigheten holdt seg nede.

Dette skyldtes lettelsene i smitteverntiltakene siden i våres og betydelige penge- og finanspolitiske tiltak. En periode med omfattende vaksinering mot Covid-19 står nå for døren. Dette vil støtte opp under en positiv økonomisk utvikling de nærmeste årene.

Gjeninnhentingen har fortsatt
Gjeninnhentingen i norsk økonomi fortsatte utover sensommeren og frem til begynnelsen av 4. kvartal. Fra august til oktober steg BNP i Fastlands-Norge med 3,7 prosent. BNP er et mål på den samlede produksjonen av varer og tjenester i norsk økonomi utenom oljevirksomhet og utenriks sjøfart. Av bransjer som fikk seg et oppsving kan nevnes servering- og overnattingsvirksomhet, samt kultur og underholdning. Hertil kommer varehandelen og forretningsmessig tjenesteyting. Nå skal det imidlertid sies at antallet smittede i Norge økte mot slutten av oktober og smitteverntiltakene ble trappet opp. Denne effekten vil vi trolig se i november-tallene.

Kraftig fall i ledigheten
Som følge av gjenåpningen av norsk økonomi har ledigheten falt kraftig. Ved utgangen av november utgjorde den registrerte ledigheten i Møre og Romsdal 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning var ledigheten på landsbasis 3,9 prosent. På sitt høyeste kom ledigheten i fylket opp i 10 prosent. Statistisk sentralbyrå venter nå en BNP-vekst i Fastlands-Norge på 3,7 prosent neste år og omtrent tilsvarende vekst i 2022. Skulle Byråets anslag materialisere seg vil ledigheten falle ytterligere. Nedgangen blir imidlertid langsommere etter hvert som arbeidsmarkedet normaliserer seg og de økonomiske annenrunde-effektene av korona-pandemien gjør seg gjeldende. 

Boligmarkedet i Norge har holdt seg godt oppe gjennom koronakrisen. Stadig nye prisrekorder er blitt satt.

Svake utsikter for flere bransjer
Det er et faktum at produksjons- og inntjeningsutsiktene er svake for flere bransjer. Blant annet gjelder dette for reiselivsnæringen og maritime næringer, herunder maritim industri. Dessuten vil trolig oljerelaterte næringer i noen grad bli påvirket av en moderat nedgang i petroleumsinvesteringene frem til 2023. Videre rammes eksportnæringene av den kraftige nedgangen på eksportmarkedene. Selv om aktivitetsnivået Møre og Romsdal samlet sett er på vei opp vil derfor arbeidsledigheten i fylket og i landet som helhet trolig holde seg høyere på lang sikt enn den var før korona-pandemien. I februar 2020 lå den registrerte ledigheten i fylket på 2,1 prosent.

Høy aktivitet i boligmarkedet
Boligmarkedet i Norge har holdt seg godt oppe gjennom koronakrisen. Stadig nye prisrekorder er blitt satt. I november steg bruktboligprisene på landsbasis med 0,8 prosent fra måneden før, justert for sesongvariasjoner. Med dette var boligprisveksten de siste tre måneder vesentlig høyere enn Norges Bank anslo i sin forrige pengepolitiske rapport fra september. Prisene er nå 7,8 prosent høyere enn for ett år siden. I Oslo er prisveksten for tiden over 10 prosent. I tillegg har boligomsetningen vært høy og lagrene av usolgte boliger har falt. Lave renter og fraværet av utenlandske feriereiser har utvilsomt bedret den finansielle situasjonen i husholdningssektoren.

Optimisme i finansmarkedene
I finansmarkedene har høsten vært preget av nye børsrekorder i USA og solid oppgang på Oslo Børs. Vårt hjemlige aksjemarked har også dratt nytte av en oppgang i oljeprisen. Børsoppgangen har skjedd til tross for svært strenge internasjonale smitteverntiltak. Samtidig har imidlertid flere store legemiddelselskaper utviklet vaksiner med høy virkningsgrad uten at det er påvist alvorlige bivirkninger. Videre har penge- og finanspolitikken både i USA og Europa vært særdeles ekspansiv. Dette, sammen med at markedsaktørene ser langt frem, er hovedårsakene til oppgangen. Det er derfor neppe dristig å påstå at dersom man ønsker å ta del i den verdiskapning som skjer i næringslivet bør man være langsiktig og bredt investert i aksjemarkedet.

Flere artikler i kategorien Makro