Gå til sbm.no

Grønn finans

Slutter seg til prinsipper for bærekraftig bankdrift

Sparebanken Møre har signert FNs klimainitiativ innen finans, en forpliktelse som skal gi positive bidrag til nasjonale og internasjonale klima- og bærekraftsmål.

Prinsippene (UNEP FIs Principles for Responsible Banking) er et globalt samarbeid mellom FN og finanssektoren som ble lansert på FNs generalsamling i New York i september i år.

– Som regional sparebank har vi stor påvirkningskraft, både gjennom ordinær bankdrift og prosjekter vi engasjerer oss i. Det er svært viktig at vi er bevisste på hvordan produktene og tjenestene våre skaper verdier for både kunder, eiere og ikke minst samfunnet som helhet. Prinsippene bidrar til en standard som gjør det enklere for bankene å jobbe systematisk innen området. De vil også medføre økt transparens som vil gjøre det enklere for omgivelsene å vurdere bankenes arbeid, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

Skal sikre felles retning
De seks prinsippene skal veilede bankene i sitt bærekraftarbeid, og støtte opp under samfunnets overordnede bærekraftsmål og Parisavtalen. 

Prinsippene skal bidra til at vi samordner forretningsstrategien vår med samfunnets mål. Forpliktelsen innebærer blant annet en analyse av bankens klimaavtrykk, og en konkretisering av mål for å styrke positive virkninger og redusere negative. Rapportering av framdrift og status vil skje årlig, sier Nydal. 

FNs prinsipper for ansvarlig og bærekraftig bankvirksomhet er det første globale rammeverket for integrasjonen av bærekraft i alle forretningsområder i en bank. Til nå har over 150 banker verden over signert prinsippene.

Pepper roboten fra Newton Møre brukes blant annet til å fortelle barn om FNs bærekraftsmål.

Tar klima og miljø på alvor
Sparebanken Møre sin visjon uttrykker at banken skal være «den fremste pådriveren for skaperglede på Nordvestlandet. Hver dag». Banken har engasjert seg sterkt i arbeidet med å bygge attraktive og bærekraftige lokalsamfunn gjennom en årrekke, og leder Cecilie Myrstad for avd.  Kommunikasjon og samfunnsansvar forteller at banken har satt seg klare mål for klima- og miljøarbeidet.

– Som regionens største sparebank tar vi samfunnsansvaret vårt på høyeste alvor. Selv om alle FNs bærekraftsmål ligger til grunn for bankens arbeid framover, har vi definert en klar bærekraftsprofil med hovedfokus på fire av dem. Disse skal integreres i forretningsdriften vår og gi føringer for prioriteringer og valg, forteller Myrstad.

De fire bærekraftsmålene er mål nr. 8 (Anstendig arbeid og økonomisk vekst), mål nr. 9 (Innovasjon og infrastruktur), mål nr. 11 (Bærekraftige byer og samfunn) og mål nr. 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon). Banken har i tillegg definert at mål nr. 17 (Samarbeid for å nå målene) som metodemål.

– Bærekraftsarbeidet er stort og omfattende, men absolutt alle har noe å bidra med. Summen av denne innsatsen er svært betydningsfull i de felles utfordringene vi står overfor. Vi ønsker å legge til rette for samarbeid, og har blant bidratt både faglig og økonomisk til etableringen av FNs Fremtidslab på NMK (U4SSC - United for Smart Sustainable City) som åpner i disse dager. Labens hovedoppgave er å få fart på smart og bærekraftig utvikling av regionen vår, forteller Myrstad. Her ser vi frem til å jobbe sammen med alle partnerer i laben på viktige områder for regionen. 

Hva er FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift?

FNs klimainitiativ innen finans (UNEP FI) er et globalt samarbeid mellom FN og finanssektoren. Et av initiativene til UNEP FI er de seks prinsippene for bærekraftig bankdrift som ble endelig vedtatt i juli i år:

  1. Tilpasning: Banker må tilpasse forretningsstrategien sin slik at den er i samsvar med enkeltmenneskers behov og samfunnets overordnete mål, slik det kommer til uttrykk i FNs mål for bærekraftig utvikling, Parisavtalen og i relevante nasjonale rammeverk.
  2. Påvirkning og målsetting: Banker må kontinuerlig øke sin positive påvirkning og redusere sin negative påvirkning på mennesker, klima og miljø som følge av sine aktiviteter, produkter og tjenester. For å oppnå dette må banker sette og publisere konkrete mål på de områdene som har størst positiv og negativ effekt.
  3. Kunder: Banker må jobbe proaktivt med sine kunder og oppmuntre til bærekraftig virksomhet og muliggjøre aktiviteter som skaper velstand både for nåværende og fremtidige generasjoner.
  4. Interessenter: Banker må proaktivt samarbeide med interessenter for å oppnå samfunnets overordnete mål.
  5. Styring og kultur: For å nå sine mål for ansvarlig og bærekraftig bankdrift, må banker implementere effektive styringsverktøy og en kultur for bærekraftig virksomhet.
  6. Åpenhet og ansvarlighet: Banker må med jevne mellomrom gjennomgå sin individuelle og kollektive implementering av disse prinsippene, og være åpne om og ta ansvar for sin positive og negative påvirkning på samfunnets overordnete mål.

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement