Gå til sbm.no
Bodil Jåtun Molvik, Sustainability and Compliance Specialist og bærekraftansvarlig i Aalesund Protective Wear (AaPW). Foto: Anne Marthe Vestre Berge

Ny lov gir store utfordringer:

Vanskelig å få kartlagt hele leverandørkjeden

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. For mange virksomheter kan det bli krevende å oppfylle loven.

Senest 30.juni må virksomhetene som er omfattet av loven, legge frem en rapport. I rapporten skal virksomhetene redegjøre og informere om hvordan de jobber for å sikre at de aktivitetene som virksomheten og deres leverandører og eller samarbeidspartnere utfører, ikke medfører brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Stor utfordring
– Det er en stor utfordring å få kartlagt hele leverandørkjeden. Vi har god oversikt over førsteleddet. Men det blir raskt en gråsone og diffust når det kommer til flere ledd dypere i leverandørkjeden – altså leverandørene til leverandørene, sier Bodil Jåtun Molvik, Sustainability and Compliance Specialist og bærekraftansvarlig i Aalesund Protective Wear (AaPW).

Les mer om Åpenhetsloven her.

– Aalesund Protective Wear har 400 leverandører – vil det være noen av disse dere ikke vil kunne kontrollere, analysere og risikovurdere?

– For å være helt ærlig så tror jeg dessverre at det kan bli utfordrende å kunne si at ja, vi har full kontroll og det er ingen risiko. Det vil alltid være en løpende prosess dette med aktsomhetsvurderinger og man kommer jo egentlig aldri helt i mål. Vi tror likevel at ved å arbeide konsekvent med dette over tid, kan vi stadig øke graden av kontroll, sier Bodil.

På konferansen «Bærekraftige bedrifter» på PIR i Ålesund 28. mars i år, presenterte Martine Aakre og Bodil Jåtun Molvik hvordan AaPW har håndtert åpenhetsloven. Foto: Anne Marthe Vestre Berge.

Må prioritere
AaPW vil prioritere sine leverandører ut ifra vesentlighet, slik det gjøres med det meste av bærekraftarbeidet:

– For å ta et banalt eksempel så er det kanskje ikke akkurat med leverandøren som vi kjøper kulepenner av, vi har størst mulighet for å gjøre en forskjell. Det er ikke blant våre hovedaktiviteter. Derimot har produsenten i Latvia eller Kina som produserer hundrevis av våre produkter som vi selger i markedet, en vesentlig påvirkning og er en vesentlig del av vår hovedaktivitet, sier Bodil.

Ressurskrevende å oppfylle loven
For Aalesund Protective Vear og andre virksomheter er arbeidet med åpenhetsloven ressurskrevende. Bodil Jåtun Molvik jobber på fulltid med bærekraft i Aalesund Protective Wear. Hun anslår at jobben med åpenhetsloven nok tok 80 prosent av ressursene i årets to første måneder.

– Men det er jo første året vi gjør denne øvelsen. Loven er ny, og det tar også litt tid å orientere seg om hva som skal gjøres og hvordan, forteller Bodil. Hun mener det er en stor fordel at AaPW er medlem av Etisk handel i Norge. Det innebærer at de har fått faglig støtte underveis i prosessen, og også tilgang til svært nyttige verktøy som medlemsbedriftene slipper å bruke egne ressurser på å utvikle.

Senest 30. juni i år må virksomhetene som er omfattet av åpenhetsloven, legge frem en rapport. For mange virksomheter kan det bli krevende. Foto: Anne Marthe Vestre Berge.

Ikke i mål
– Hva er den største utfordringen i arbeidet med Åpenhetsloven?

– Det er som jeg nevnte innledningsvis utfordringen med å få kartlagt hele leverandørkjeden. Vi er likevel i en relativt god posisjon siden vi selv kjøper inn stoff og komponenter til 75 prosent av våre produkter. Det er altså ikke en ren handelsvare, og slik har vi bra kontroll, mener Bodil.

De er likevel på ingen måte i mål, og det er fremdeles mye arbeid som må gjøres. AaPW kommer nå også til å legge om sin rutine for sourcing, og stille større krav til aktuelle produsenter og leverandører. De må kunne vise at alt er i orden, både når det gjelder ansattes rettigheter, men også i forhold til miljøbevissthet.

Bærekraftstrategi
– AaPW jobber nå med en langsiktig bærekraftstrategi, og en del av strategien er videre arbeid med åpenhetsloven. Vi er godt i gang, der vi har satt en del tiltak på agendaen. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger med åpenhetsloven er å finne på våre nettsider, sier Bodil Jåtun Molvik.

     

Slik arbeider AaPW med åpenhetsloven

  • Arbeidet med åpenhetsloven er en reise og en læringsprosess.
  • Fremover skal AaPW blant annet gjennomføre opplæring i leverandørkjeden og kartlegge, for å sikre at det er gode varslingsrutiner for arbeiderne.
  • Med 400 leverandører må AaPW prioritere ut fra vesentlighet, blant annet basert på hvilke land de er i.
  • Medlemskap i «Etisk handel» gir god støtte i arbeidet med åpenhetsloven. I tillegg bruker AaPW OECDs veileder.
  • Arbeidet er en bevisstgjøring av FNs bærekraftsmål nr. 17 om å samarbeide for å nå målene. 
Fra programposten sofasamtale under konferansen "Bærekraftige bedrifter" i regi av NTNU, Sparebanken Møre, Wattn og Nordea. Foto: Anne Marthe Vestre Berge.


Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft fra 1. juli 2022. Loven skal sikre anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden, og det er opp til bedriften selv å bevise sin egen innsats. Loven skal også sikre deg og meg tilgang på informasjon. Her kan du lese alt om loven.

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Dette skal gjøres i form av en offentlig redegjørelse, og publikum kan til enhver tid be om dokumentasjon. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år.

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Forbrukertilsynet er tildelt oppgaven med å veilede om og føre tilsyn med loven. I første fase etter at loven trer i kraft, vil veiledning være hovedprioriteten.


Her har vi samlet relevant informasjon for bedrifter og foreninger i Sparebanken Møres Bærekraftsportal. Målet vårt med Bærekraftsportalen er å veilede virksomheter gjennom jungelen av bærekraftsinformasjon.

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement