Gå til sbm.no
Sjeføkonom i Sparebanken Møre, Inge Furre.Sjeføkonom i Sparebanken Møre, Inge Furre.

Utsikter til

En gradvis renteoppgang

Rentenivået i Norge er langsomt på vei opp. I sin siste pengepolitiske rapport signaliserte Norges Bank at styringsrenten vil bli satt opp med 0,25 prosentpoeng i mars.

I sin siste pengepolitiske rapport, som ble publisert 13. desember i fjor, signaliserte Norges bank at styringsrenten vil bli satt opp med 0,25 prosentpoeng i mars. Etter dette ligger det an til ytterligere en renteøkning mot slutten av inneværende år. Innen utgangen av 2021 ligger det an til ytterligere tre renteøkninger. I så fall vil styringsrenten ligge på 2 prosent mot slutten av perioden.

Ekstraordinært lavt rentenivå
Rentenivået i Norge har vært på et rekordlavt nivå de siste årene. Dette skyldes behovet for å motvirke de negative konsekvensene av oljekrisen, lav inflasjon i Norge og til dels negative renter hos våre handelspartnere. Flere sentralbanker har imidlertid begynt prosessen med å normalisere rentenivået. Særlig gjelder dette i USA der renten er satt opp hele åtte ganger siden desember 2016.

Høyere vekst
Hovedårsaken til at renten trolig vil øke de nærmeste årene er at den økonomiske veksten i Norge har tatt seg opp. Videre har ledigheten falt som følge av høyere etterspørsel etter arbeidskraft og betydelige omstillinger i arbeidsmarkedet. Dette vil på lengre sikt føre til høyere lønns- og prisvekst. Ut fra den informasjon vi nå har ligger det an til en produksjonsvekst i fastlands-Norge i år i området 2 ½ - 3 prosent. Ikke minst vil høyere oljeinvesteringer gi et klart positivt bidrag til veksten.

Lave renter ute
Renteoppgangen vil imidlertid sannsynligvis skje langsomt. For det første er rentenivået hos våre viktigste handelspartnere lavt. For eksempel har den europeiske sentralbanken (ESB) en innskuddsrente på minus 0,40 prosent. Videre vil ESB neppe øke renten før tidligst mot slutten av 2019. Av hensyn til utviklingen i kronekursen er det derfor ikke rom for noen kraftig særnorsk renteoppgang. Dessuten er husholdningenes gjeld høy. Dette betyr at en liten renteøkning vil ha en relativt stor innvirkning på etterspørselen etter varer og tjenester. Også dette begrenser rommet for høyere norske renter.

Usikre renteprognoser
Norges Banks renteprognoser er basert på at den økonomiske utviklingen blir omtrent slik som sentralbanken forventer. Økonomiske prognoser er imidlertid usikre. Ny informasjon vil kunne føre til betydelige revideringer av prognosene. Dersom handelskrigen mellom USA og Kina eskalerer, eller dersom britene ikke lykkes med å få vedtatt en Brexit-avtale, kan dette føre til at de globale vekstutsiktene må justeres kraftig ned. I så fall vil dette ha negative konsekvenser for våre eksportmarkeder. I en slik situasjon vil de signaliserte renteøkningene her hjemme trolig bli utsatt.

Flere artikler i kategorien Makro