Gå til sbm.no

Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal

Gode økonomiske utsikter

En fersk konjunkturanalyse for Møre og Romsdal viser at det ligger an til oppgang både i produksjon og sysselsetting fremover. Som følge av dette vil ledigheten falle ytterligere.

Analysen er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Sparebanken Møre, og inneholder anslag for årene 2018 og 2019. Rapporten ble presentert under Investorkonferansen Børs og Bacalao. 

Oppgang i de fleste næringer
Byråets anslag indikerer en oppgang i sysselsettingen i år og neste år på totalt 2.800 personer. Med en oppgang i arbeidsstyrken, som er summen av de sysselsatte og de som er arbeidsledige, på 2.100 personer innebærer dette at ledigheten vil falle med 700 personer i perioden.

– Oppgangen vil finne sted innenfor de fleste næringer og bransjer. I industrien er det særlig produksjon av konsumvarer, skip og plattformer og kraftkrevende industri som vil stige. For markedsrettet tjenesteyting, som er all tjenesteyting på fastlandet utenom offentlig sektor, vil produksjonen øke sterkest innenfor varehandel, forretningsmessig tjenesteyting, finansiell tjenesteyting, omsetning og drift av boliger og samferdsel. Videre ligger det an til høyere aktivitet innenfor bygg og anlegg samt fiskeoppdrett og fiske og fangst, sier sjeføkonom Inge Furre i Sparebanken Møre.

Sjeføkonom Inge Furre presenterte hovedfunnene fra konjunkturbarometeret på investorkonferansen Børs og Bacalao. Foto: Tone Molnes

Noe lavere vekst i sysselsettingen
Også innenfor offentlig forvaltning vil produksjon, sysselsetting og investeringer øke. Økningen vil særlig skje innenfor helse og sosialtjenester, undervisning og administrasjon. Veksten i sysselsettingen blir imidlertid ikke like sterk som tidligere.

– Dette må sees i sammenheng med at vekstutsiktene for norsk økonomi er blitt bedre. Dermed er behovet for en ekspansiv finanspolitikk, dvs. en finanspolitikk som bidrar til økt vekst, blitt mindre, sier Furre.

Tallmaterialet som er lagt til grunn for de regionale beregningene i rapporten er basert på Statistisk sentralbyrås Konjunkturtendensene for norsk økonomi, publisert 30. november 2017 i Økonomiske analyser nr. 4/2017.

Hele rapporten
Rapporten i sin helhet finner du på SSB sine sider her

Flere artikler i kategorien Makro