Gå til sbm.no
Sjeføkonom i Sparebanken Møre, Inge Furre.

Ekspansiv finanspolitikk også neste år?

Statsbudsjettet 2017

Torsdag 6. oktober kl. 10.00 legger regjeringen frem forslaget til statsbudsjett for 2017. Statsbudsjettet gir en oppstilling over statens forventede inntekter og utgifter for det kommende budsjettåret.

Selve budsjettproposisjonen består i hovedsak av en mengde tall. Samtidig publiseres imidlertid Nasjonalbudsjettet for samme år. Dette er en økonomisk analyse som setter finanspolitikken inn i en samlet økonomisk ramme.

Ekspansiv finanspolitikk
De siste årene har Regjeringen ført en ekspansiv finanspolitikk. Med «ekspansiv» menes en politikk som bidrar til å øke etterspørselen etter varer og tjenester. Økte offentlige utgifter og skattelettelser er eksempler på dette. Hovedhensikten med dette har vært å stimulere den økonomiske veksten for å dempe oppgangen i ledigheten. Trolig vil også budsjettopplegget for 2017 bli forholdsvis ekspansivt.

Rekordhøy oljepengebruk
I følge Dagens Næringsliv blir budsjettimpulsene til norsk økonomi neste år mindre enn hva tilfellet er for inneværende år. Likevel vil trolig regjeringen sette ny rekord hva angår bruken av oljepenger. En oppgang i oljepengebruken på rundt 15 mrd. kr. til 220 mrd. kr. er en av lekkasjene som har kommet. I følge Revidert nasjonalbudsjett 2016 vil statens utgifter i år utenom utgifter til petroleumsvirksomhet trolig beløpe seg til om lag 1230 mrd. kr. I tillegg til utgiftene utgjør skatte- og avgiftsopplegget en viktig del av opplegget.

Pengepolitikken er også viktig
Finanspolitikken må alltid sees i sammenheng med pengepolitikken. Jo mer ekspansiv finanspolitikken er, jo mindre er behovet for lavere rente. En av årsakene til at rentebunnen her hjemme trolig er nådd er således den ekspansive finanspolitikken. I følge Norges Banks siste renteprognose i Pengepolitisk rapport 3/16 er det en sannsynlighet på rundt 40 prosent for at styringsrenten vil bli redusert innen utgangen av 1. halvår 2017.

Finanspolitikken er svært viktig både for utviklingen i norsk økonomi samlet sett, for ulike sektorer og for husholdningenes inntekter. Det blir derfor spennende å analysere detaljene i Regjeringens budsjettopplegg. Riktignok blir det endelige budsjettet først vedtatt i desember. Erfaringsmessig er imidlertid de endringer som skjer gjennom budsjettforhandlingene mellom de politiske partiene vanligvis uten vesentlig betydning i den store sammenheng.

Flere artikler i kategorien Makro