Gå til sbm.no
Cecilie Myrstad, leder for den nyopprettede avdelingen for bærekraft i Sparebanken Møre. Foto: SMP Brand Studio.

Lagspiller for

En sterkere region

Sparebanken Møre har et lokalt eierskap og lokal tilstedeværelse, der målet er å bygge en sterk region, på alle områder. Det skal være godt for folk å bo her, det skal være godt å drive bedrift, det skal være liv laga i både bygd og i by.

– Attraktive lokalsamfunn bygges av menneskene som bor der. For at de skal ha det bra må det være et godt tilbud innen idrett og kultur, det må være god infrastruktur, gode tjenester for lokalbefolkningen og ikke minst attraktive arbeidsplasser, sier Cecilie Myrstad, leder for den nylige opprettede avdelinga for Bærekraft i Sparebanken Møre.

Startet med såkorn
De aller første bankene på Sunnmøre som senere ble til Sparebanken Møre, startet som såkornsbanker. Der tok de vare på ressursene til lokalsamfunnet og sørget for omfordeling når det var tid for å så korn. Blant annet i Herøy og Rovde og på Stranda fantes det kornbanker. Når kornbankene ble gjort om til sparebanker, var det basert på egenkapitalen banken hadde fått gjennom salg av korn.

– Å forvalte ressursene til lokalsamfunnet og sikre en sterk og bærekraftig region ligger derfor i ryggmargen til oss som sparebank, og har vært med oss siden den spede begynnelse på 1840-tallet. Etter hvert som banken har vokst seg større, har også nedslagsfeltet og ansvaret utviklet seg og dekker i dag hele Nordvestlandet, sier Cecilie Myrstad, leder for den nylige opprettede avdelinga for Bærekraft i Sparebanken Møre.

Å forvalte ressursene til lokalsamfunnet og sikre en sterk og bærekraftig region, ligger i ryggmargen til oss som sparebank, forteller Cecilie Myrstad.

Bærekraftsansvaret
Samfunnsansvaret til bankene har utviklet seg kraftig de siste årene. I dag er bærekraft en viktig driver i samfunnsutviklingen og finansbransjen har fått en rolle som pådriver for å få fart på utviklingen. Med det har både virksomhetsstyring, miljø- og den sosiale dimensjonen av bærekraft blitt innarbeidet som del av bankens strategi.

– Målet for vår bærekraftstrategi, og i tråd med FNs bærekraftmål, er å være en pådriver for en ansvarlig utvikling av regionen. For å operasjonalisere strategien er arbeidet på dette området delt inn i tre deler. Det som omhandler bankens drift, tilbudet til kunder og samarbeidet med leverandører og sist, men ikke minst for oss samfunnet vi er en del av, forklarer bærekraftlederen.

Tydelig strategi
– Selv om vi har støttet opp om lokale tiltak i alle år, satte vi i 2010 en tydelig strategi for samfunnsengasjementet og forvaltningen av bankens samfunnsutbytte, der vi satte som mål å videreutvikle regionen gjennom en rekke initiativ. Det har vi gjort gjennom bidrag til blant annet økt innovasjon og attraktive studiested, skape en tettere arbeidsmarkedsregion via infrastruktur- og samferdselsprosjekter, utvikle og støtte møteplasser og forskning for beslutningsstøtte, og jobbe med å redusere ulikheter og øke mangfold i aktivitetene vi er med på, sier Cecilie

Som finansaktør er banken i kontakt med mange ulike aktører, og har gode forutsetninger for å bygge og dele kunnskap. Derfor er FNs bærekraftsmål 17 - samarbeid for å nå målene viktig.

En milliard i støtte
Mer enn en milliard kroner har gått tilbake til utviklende prosjekt og aktiviteter i regionen siden 2010. Noen eksempler fra nyere tid er Kirkens Bymisjon, Skattekammeret i Spjelkavik, PET-skanner og Vardesenteret ved Ålesund Sykehus, etableringen av Dale Oen Academy Møre, Brisk og prosjektet Medvind, etablering av Da Vinci og flere Newton rom i regionen, turstier og parker, i tillegg til å være støttespiller for flere hundre idrettslag og kulturtilbud i regionen.

Pådriver
– Skal vi leve ut en pådriverrolle, må vi få med alle i den omstillingen vi skal gjennom. Vi vil bidra til at både bedrifter, det offentlige, det frivillige og folk flest får økt kunnskap til å ta de valgene som må til for at vi som storsamfunn skal nå målene om nullutslipp, og gi fra oss en bedre arv til oppvoksende generasjoner.

Samarbeid er nøkkelen
Som finansaktør er banken i kontakt med svært mange ulike aktører, og slik har vi gode forutsetninger for å dele og bygge kunnskap. Derfor er FNs bærekraftsmål 17, «samarbeid for å nå målene» viktig, og fungerer som et metodemål for arbeidet vårt.

– Det innebærer at banken skal gi god informasjon og veiledning til kundene, og legge til rette for at de fremover har en sunn og ansvarlig drift og utvikling. Dette gjør vi både ved å sette dagsaktuelle tema på agenda i kurs og konferanser, gjennom verktøy som bærekraftsportalen og ikke minst gjennom samtaler med kundene og gjennom produkter vi tilbyr. Det kommer til å skje mye på dette området fremover, forteller Cecilie.

Det var stor interesse for konferansen "Bærekraft - fra ord til handling" som handlet om mangfold og åpenhetsloven som Sparebanken Møre arrangerte sammen med Wattn, NTNU og Nordea.

Alle må bidra
– Skal vi lykkes med en bærekraftig omstilling, er ikke dette noe næringsliv og det offentlige kan gjøre alene. Hver enkelt av oss må ta tak på et personlig nivå. For summen av mange små tiltak, har betydelig effekt, selv om det også vil være mange dilemmaer og tidvis vanskelige valg vi vil stå ovenfor, fortsetter hun.

Beste banken på bærekraft
Sparebanken Møre har to år på rad blitt kåret til beste bank i Norge på bærekraft gjennom EPSIs kundetilfredshetsundersøkelse for både privat- og bedriftsmarkedet.

– Det er en annerkjennelse vi setter veldig høyt, og tenker at det handler om den langsiktige strategien vi har hatt for utvikling av regionen. De siste årene har det også blitt mange prosjekter som bidrar til konkrete bærekraftutfordringer, kompetanseløft og forskning, tiltak relatert til utenforskap og mangfold, samt flere prosjekter som bidrar til miljøet – som strandrydding, forskning på plast i havet og ulike sirkulære prosjekter. Dette arbeidet skal vi fortsette med og samtidig gjøre det vi kan for at både næringsaktører og privatpersoner blir med i omstillingen vi skal gjennom, sier Cecilie til slutt.

Bærekraftmålene
Sparebanken Møre har alle FNs bærekraftmål som en del av sin bærekraftstrategi, men har særlig fokus på mål nr. 8, 9, 11, 12 og 17.

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement